Rang lista za dodjelu stipendije iz Fonda ''Edhem ef. Mulabdić''


Medžlis islamske zajednice Maglaj je 30.1.2017. godine raspisao JAVNI OGLAS za dodjelu jedne stipendije iz Fonda "Edhem ef. Mulabdić" redovnim studentima sa područja MIZ Maglaj za akademsku 2016/17. godinu.

15.03.2017.

Iznos stipendije za navedenu akademsku godinu je 900,00 KM. Na oglas se prijavilo 8 (osam) studenata.

Sedmočlana komisija je 7.3.2017. godine razmatrala pristigle prijave i na osnovu ranije usvojenih kriterija objavila je dole navedenu rang listu.

Ova rang-lista je konačna i stipendija je odobrena kandidatu pod  rednim brojem 1., studentici Aidi Husanović iz Moševca, za akademsku 2016/17. godinu, u novčanom iznosu od 900,00. KM.

R/BR.

IME I PREZIME

FAKULTET/GODINA STUDIJA

DŽEMAT

BODOVI

1.

Aida Husanović

Mašinski fakultet u Zenici / IV godina

Moševac

45

2.

Merima Omerović

Islamski pedagoški fakultet u Zenici / II god.

Ulišnjak

40

3.

Sakib Smajlović

Fakultet za kriminalistiku u Sarajevu / III god.

Čobe

35

4.

Adnan Skulić

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka u Sarajevu /I god.

Ravna

30

5.

Lejla Turčinović

Fakultet za metalurgiju i metale u Zenici / I god.

Čobe

25

6.

Merima Bradarić

Filozofski fakultet u Zenici / II god.

Liješnica

25

7.

Ismet Spahić

Visoka poslovna škola Doboj / I god.

Kosova

25

8.

Amira Mahmić

Islamski pedagoški fakultet u Zenici / III god.

Ulišnjak

20